Mijn eerste lustrum. Hoe ik terugkijk op vijf jaar directeurschap

Sinds 2015 ben ik CEO van Amref Flying Doctors, een organisatie die werkt aan een gezond en sterk Afrika. Voor het eerst werd ik eindverantwoordelijke van een bedrijf maar tot op de dag van vandaag heb ik nog geen moment spijt. Als ik nu terugkijk, ben ik vrij naïef in die rol gestapt. Ik moest nog op zoek naar mijn eigen leiderschapsstijl. Maar mijn ouders gaven mij van jongs af aan al mee: als je iets wilt en hard werkt, kun je alles bereiken wat je wilt!

Vrouwen laten zich vaak tegenhouden door hun eigen zelfbeeld, belemmerende overtuigingen en drempels die zij zichzelf opwerpen. Zou je dat nou wel doen, is dat niet eng? Als mensen dat tegen mij zeggen, word ik juist gesterkt, dan ga ik laten zien dat het wél kan!

Dat ik werkzaam ben in de ontwikkelingssamenwerking is een heel bewuste keuze geweest. Ik heb altijd geweten dat ik mij in wil zetten voor iets goeds. Ik vind namelijk dat iedereen recht heeft op een goed leven en gelijke kansen, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Toen mijn vader voor zijn werk werd uitgezonden naar Colombia in de jaren ‘90, ging ons gezin mee. Daar werd ik geconfronteerd met armoede en ongelijkheid. Dat was heftig maar ook een eye opener. Toen wist ik dat ik me zou gaan inzetten voor een betere wereld!

Denken aan je medemens

Het harde werken en de ambitie heb ik van mijn vader. Hij is altijd mijn grote voorbeeld geweest, nog steeds. Hij ging op jonge leeftijd werken en heeft het in die tijd niet altijd makkelijk gehad. Door zijn kracht en doorzettingsvermogen heeft hij een mooie carrière gemaakt bij de politie en justitie, waar hij zich op zijn manier inzette voor een betere wereld. Van mijn moeder heb ik meegekregen dat je overal zelf iets van moet maken. Je bepaalt je eigen toekomst. Daarbij maak je fouten, sta je weer op en ga je door. Van hen beide heb ik wel geleerd dat de wereld groter is dan jezelf, en verder reikt dan landsgrenzen. Mijn oprechte interesse in mensen en persoonlijk contact hebben me altijd veel gebracht. Ook in mijn leidinggevende rollen heb ik daar profijt van. Toen ik de eerste maanden als directeur begon bij Amref moest ik direct al pittige beslissingen nemen over cruciale rolverdelingen binnen de organisatie. Dat vond ik lastig. Maar ik wist ook dat ik het moest doen. Ik heb een sterk ontwikkeld intuïtie, en werd bevestigd door wat ik zag en hoorde in de organisatie. Na het nemen van het moeilijke besluit, ging er een golf van opluchting door de organisatie heen. Alsof er een angel uit was gehaald.

Ik leid vanuit harmonie en verbinding

Voor mij is het belangrijk dat beslissingen gedragen worden. Ik ben daarom eigenlijk altijd op zoek naar consensus, en ben het gelukkigst als we hier op harmonieuze wijze komen. Dat kan natuurlijk niet altijd, dus wanneer nodig hak ik ook gewoon een knoop door. Maar nooit voordat ik naar de opinies van collega’s heb geluisterd, en me heb laten informeren over de feiten en de cijfers. Als ik merk dat afdelingen of mensen tegenover elkaar staan, probeer ik hen weer in verbinding te brengen en iedereen weer op een lijn te krijgen. Dit heeft ook nadelen, omdat beslissingen hierdoor soms meer tijd kosten. Toch geloof ik in deze weg, omdat een gedragen besluit ervoor zorgt dat iedereen zijn aandeel daarin pakt.

Hoe gaat het nu echt met je?

De coronapandemie heeft ook binnen Amref voor veel opschudding gezorgd. Collega’s missen elkaar, en missen kantoor. We zijn inmiddels behoorlijk handig geworden met online werken en halen goede resultaten. Maar het gemis hef je er niet mee op.
Wel komt er iets anders, belangrijks voor terug merk ik zelf. Meer thuis betekent in mijn geval ook meer in de nabijheid van mijn gezin. Tijd voor een extra knuffel tussen vergaderingen door, tijd voor een wandeling door het bos met mijn man tijdens lunch. Het geeft op een bepaalde manier rust en wat ruimte voor reflectie. Maar ik kan niet wachten tot ik weer gewoon ook lekker naar kantoor kan gaan, en tot ik mijn eerste bezoek aan collega’s in Afrika kan brengen. Dit is voor het eerst in vijftien jaar dat ik een heel jaar niet reis!

Waar ik ook achter ben gekomen, is dat met dit 100% online werken interne communicatie nog belangrijker is geworden. Het wekelijkse koffieuurtje doen we nu gewoon online. Via surveys zoeken we uit hoe het nu echt met iedereen gaat. We organiseren ook meer online kantoor bijeenkomsten waar iedereen alles mag vragen en zelf ook van alles mag inbrengen. En we hebben onlangs een online escape room gedaan met alle collega’s. Dat was een groot succes! Dat bedenk of organiseer ik overigens niet zelf, dat initiatief komt vanuit de collega’s zelf. Verder zal ik elk gesprek dat ik heb, starten met de vraag hoe het gaat. Ik merkte direct dat dit een heel waardevolle vraag is, belangrijker dan alles wat feitelijk over de werkzaamheden gaat. Mensen hebben dit nodig.

Persoonlijke ambities

Ik krijg vaak de vraag wat mijn volgende stap gaat zijn. Daar ben ik af en toe wel mee bezig, maar eerlijk gezegd weet ik dat nog niet. Ik heb het nu ook nog ontzettend naar mijn zin bij Amref, en zie nog veel kansen om zowel in Nederland als wereldwijd een mooie bijdrage te leveren. Een volgende stap kan de eindverantwoordelijkheid van een grotere, complexere organisatie zijn. Maar wordt het weer een goed doel of nu een keer een andere organisatie? Duidelijk is wel, dat wat ik doe maatschappelijke relevantie en impact moet hebben. Dat kan ook in Nederland zijn, hoeft niet altijd gericht te zijn op ver weg. Ik volg momenteel een heel mooi leiderschapsprogramma, dat ingaat op authentiek leiderschap. Hierin ontdek ik weer veel over mezelf, en kan ik ook mijn ambitievraagstuk een plek geven. Ik wil blijven groeien en ik weet van mezelf dat ik het hardst groei als ik op een gegeven moment weer in iets nieuws stap. Een wereld die ik nog niet ken, waarin ik me moet onderdompelen. Dat vind ik heerlijk! Ik hou van nieuwe uitdagingen. En ik vertrouw erop dat mijn nieuwe stap vanzelf helder wordt. Zo gaat het eigenlijk altijd.

Meer over Patricia Vermeulen

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Zorgplan: acute uitbreiding zorg in afgelegen gebieden. Help nu mee!
Doneer nu