Amref Flying Doctors neemt deel aan een aantal nationale en internationale netwerken waarin ook andere organisaties vertegenwoordigd zijn.

Netwerken

Amref Flying Doctors neemt deel aan een aantal nationale en internationale netwerken waarin ook andere organisaties vertegenwoordigd zijn. 

In haar netwerken bundelt Amref Flying Doctors samen met haar partners de aanwezige expertise en menskracht. Dat heeft een groot voordeel: We kunnen op die manier effectiever en efficiënter aan onze gezamenlijke doelstelling werken. Daarnaast hebben de netwerken, die ook lobbyactiviteiten uitvoeren, een krachtige stem bij overheden en internationale organisaties. Elk netwerk heeft een eigen doelstelling.

SRHR Alliance: Unite for Body Rights

We zijn een nauwe samenwerking aangegaan met Rutgers (penvoerder), CHOICE for Youth and Sexuality, Dance4Life en Simavi. Gezamenlijk dienden we bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een aanvraag in met als doel de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Afrika en Azië de komende jaren te verbeteren. Dit is de SRHR Alliance.

Alliance for Sustainable Water, Sanitation and Hygiene: Empowered through WASH

Samen met de organisaties Simavi (penvoerder), Akvo, ICCO, Rain Foundation en WASTE willen we werken aan verbeteringen op het gebied van water, sanitatie en hygiëne. Hiervoor hebben we bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een aanvraag ingediend, die ook gehonoreerd is. Dit is de WASH Alliance.

Nederlandse HRH Alliantie

Dit netwerk, de Nederlandse Human Resources for Health Alliantie, richt zich op het wereldwijde tekort aan zorgpersoneel. Veel ontwikkelingslanden, met name Afrikaanse landen, hebben te weinig medisch personeel. Bovendien hebben ze te maken met de migratie van een deel van het personeel dat wel is naar geïndustrialiseerde landen, die op hun beurt ook weer een tekort aan mensen hebben. In het netwerk bundelen particuliere organisaties als Amref en Wemos de krachten met vertegenwoordigers van de overheid, de gezondheidszorg en bijvoorbeeld ook de vakbonden.

Nederlands Water Partnership

Het Nederlands Water Partnership (NWP) is een onafhankelijk Nederlands netwerk, opgezet door de private en publieke sector. Het doel is het stimuleren van de samenwerking en uitwisselen van kennis tussen de verschillende partijen in de Nederlandse watersector. Op die manier kan Nederland een grotere bijdrage leveren aan het oplossen van de wereldwijde waterproblematiek. Voor Amref is hierbij vooral de toegang tot schoon drinkwater van belang. Wij zijn dan ook lid van de lobbygroep van NWP.

Girls Not Brides

Amref Flying Doctors is lid van Girls Not Brides, een internationaal partnerschap van meer dan 300 maatschappelijke organisaties uit meer dan 50 landen met als doel het stoppen van kindhuwelijken wereldwijd.
De leden komen uit Afrika, Zuid-Azië, het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika en strijden op verschillende manieren tegen kindhuwelijken - door rechtstreeks te werken met meisjes en kindbruiden in hun gemeenschap of door zich te richten op onderzoek en advocacy om meer aandacht te vragen voor dit probleem. Gezamenlijk roepen Girls Not Brides-leden op tot actie tegen kindhuwelijken: lokaal, nationaal en over de hele wereld. Meer informatie: www.girlsnotbrides.org.

Netherlands Platform for Global Health Policy and Health Systems Research

Het Netherlands Platform for Global Health Policy and Health Systems Research is een initiatief van de Nederlandse overheid. Het wil de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden verbeteren. Kennisinstellingen, ministeries en maatschappelijke organisaties in Nederland, waaronder Amref Flying Doctors, bundelen hun krachten om oplossingen te ontwikkelen voor problemen in de medische sector in ontwikkelingslanden. Daarnaast wordt Nederlandse kennis ingezet als ondersteuning bij internationale beleidsvorming en ook bij de monitoring en evaluatie van de gezondheidszorg in deze landen.

Partos

Partos is de branchevereniging van Nederlandse particuliere organisaties die zich bezighouden met internationale samenwerking, waaronder ook wij. Partos ondersteunt zijn leden onder meer met trainingen en bijeenkomsten en stimuleert kennisuitwisseling, met als doel een steeds doorgaande professionalisering. Daarnaast werkt Partos samen met de leden van het netwerk aan een versterking van het publieke draagvlak voor de activiteiten van de ontwikkelingssector.

Share-net

We zijn ook lid van Share-net. Dat is een netwerk van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en experts die zich bezighouden met seksuele en reproductieve gezondheid en hiv/aids. Het doel is om de gezondheid op dit terrein in ontwikkelingslanden te verbeteren. Hiertoe stimuleert het netwerk de uitwisseling van informatie tussen de leden. Tegelijkertijd besteden we aandacht aan kennisversterking, beleidsontwikkeling en lobby naar de Nederlandse overheid.

WO=MEN

WO=MEN Dutch Gender Platform zet zich in voor een wereld waarin alle mannen en vrouwen gelijke rechten en kansen hebben, en iedereen vrij is om zijn of haar eigen keuzes te maken. WO=MEN Dutch Gender Platform is een netwerk van meer dan 130 organisaties, ondernemers, kennisinstituten en individuen. Alle leden - waaronder Amref Flying Doctors - beschikken samen over een enorm kapitaal aan kennis en ervaring. Dat zetten we gezamenlijk in om verder te denken dan alleen de geijkte oplossingen voor gendervraagstukken.