Sluiting scholen leidt tot meisjesbesnijdenis op platteland Tanzania

Voor onze #NoMoreviolence-campagne verzamelen wij de verhalen van dappere rolmodellen die zich inzetten om geweld in Afrika te stoppen. Ibrahim is een van hen. 

"Ik ben Ibrahim ole Kinwaa, ik ben 39 en kom uit de Tanga-regio van Tanzania. Ik woon in een klein plattelandsstadje samen met mijn vrouw en kind. Ook mijn zus, die op de middelbare school zit, en mijn broer, die op de universiteit zit, wonen bij ons in. Vanwege de coronacrisis ben ik al maanden genoodzaakt zo veel mogelijk thuis te blijven. Toch moeten mijn vrouw en ik soms het huis verlaten om te gaan werken.

Als ik thuiskom, heb ik met niemand contact en raak ik zo min mogelijk aan vanwege het virus. Eerst neem ik een douche en trek ik andere kleding aan. Ik heb ook familie op het platteland, maar ik ben bang om ze te bezoeken omdat het aannemelijk is dat ik in de stad eerder het virus zal oplopen dan zij.  Daarom zit ik meestal thuis net als de anderen."

Wat voor werk doe je voor Amref Flying Doctors?

“Ik ben in 2016 afgestudeerd aan de universiteit - in hetzelfde jaar dat de regering de wet veranderde die meisjes verbiedt om terug naar school te gaan zodra ze zwanger werden. Een mijlpaal. In 2017 ben ik bij Amref gaan werken. Tijdens mijn vier jaar bij het Elimisha-project heb ik me onder meer gericht op het bestrijden van meisjesbesnijdenis en het geweld tegen meisjes en vrouwen.

Vorig jaar werd ik officieel een Afrikaans rolmodel (champion) om meisjesbesnijdenis te beëindigen. Een eer ”.

Hoe heeft de huidige coronacrisis jouw gemeenschap  beïnvloed op het gebied van gendergerelateerd geweld?

"Er is veel veranderd. We mogen ons niet vrij bewegen en daardoor staat onze Masai-gemeenschap voor veel uitdagingen."

 1. Sluiting scholen, toename meisjesbesnijdenis. "De scholen zijn inmiddels al twee maanden gesloten. Dit pakt vooral voor meisjes heel nadelig uit. School is vaak een veilige plek voor meisjes. Omdat de sociale controle wegvalt en ngo’s minder actief zijn grijpen veel ouders deze tijd aan om hun dochters te besnijden. We zien daarnaast een toename in het aantal kindhuwelijken. Wanneer meisjes worden uitgehuwelijkt, gaan ze ook van school. Ze verliezen hierdoor een kans op economische zelfstandigheid en een betere toekomst."
 2. Economische crisis. "De werkgelegenheid en economie in mijn Masai-gemeenschap wordt enorm beïnvloed door de maatregelen rondom corona. Zo zijn veel mensen in mijn dorp nomaden – en volledig afhankelijk van hun koeien. We verkopen ze om in onze basisbehoeften te voorzien. Mensen uit Zanzibar, Kenia of Marokko die hier koeien kochten, kunnen door corona niet meer reizen. Hierdoor is onze grootste inkomstenbron opgedroogd."
 3. Reguliere gezondheidszorg ligt stil en geen goede-informatie. "Normaliter organiseert Amref Flying Docters voorlichting op grote schaal in de dorpen. Maar grote groepen mensen bij elkaar zijn nu logischerwijs verboden, Hierdoor verliezen we een belangrijk middel om veel mensen tegelijkertijd voor te lichten over zaken als meisjesbesnijdenis en hiv. Veel mensen die ziek zijn – niet perse door corona – durven niet naar het ziekenhuis in angst voor besmetting of omdat ze de rekening niet kunnen betalen. Steeds mensen verliezen familieleden en vrienden door minder toegankelijke zorg ”.
 4. Geen sociaal leven. “Ons sociale leven wordt ook sterk beïnvloed door corona omdat mensen elkaar niet meer kunnen om verhalen te delen. Verhalen zijn belangrijk voor ons en we zijn niet gewend om alleen binnen te zitten. Dit draagt ​​bij aan de algehele stress ”.

Hoe beïnvloedt COVID-19jouzelf en je werk met vrouwen en meisjes?

"Veel mensen, vooral mensen op het platteland, weten nog niets van de gevaren van het virus. Ze houden bijvoorbeeld te weinig afstand tot elkaar en dragen geen gezichtsmaskers. Voorlichtingsbijeenkomsten/Bewustmakingsforums zijn een van onze meest doeltreffende instrumenten om informatie in de dorpen te verspreiden. Maar helaas kunnen we deze nu niet organiseren. We kunnen ook geen afgelegen dorpen bezoeken om uit te leggen hoe meisjes te beschermen. Daarom zijn we nu plannen aan het maken om informatie te gaan verspreiden via praatprogramma’s van lokale radiostations. Vanaf 15 juni ben ik voor het eerste te horen in een liveshow waarin ik ga uitleggen waarom het zo belangrijk is om juist nú tijdens corona de meisjes in de dorpen te beschermen. We zullen alle lokale autoriteiten en lokale traditionele leiders uitleggen over de problemen waar meisjes nu mee worden geconfronteerd - zoals gedwongen huwelijken, zwangerschappen en vrouwenbesnijdenis - terwijl de scholen gesloten zijn."

Wat drijft je en waarom doe je dit werk?

“Jonge Masai-mannen gemeenschappen worden ook vaak besneden, zodat ze man worden, Ik werd op dezelfde dag besneden als mijn zusje van 12. Haar besnijdenis verliep niet goed. Ze verloor zoveel bloed dat ze bijna was overleden. Ik voelde me vreselijk hulpeloos omdat ik haar niet kon helpen. Na haar besnijdenis werd ze uitgehuwelijkt en stopte ze met school. Ik dacht bij mezelf: als ik klaar ben met school wordt het mijn missie om meisjes te beschermen tegen dit soort geweld. Ik ben enorm beïnvloed door het feit dat mijn zus voor mijn ogen bijna doodbloedde- ik vergeet nooit meer hoe erg zij heeft geleden ”.

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen

Teken de petitie

Teken de petitie
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu