Collega aan het woord: dr. Jane Sempeho

Dr. Jane Sempeho is een van onze inspirerende collega’s uit Tanzania. De trotse Masai-vrouw komt uit het afgelegen gebied Kilindi, waar de schadelijke praktijk van meisjesbesnijdenis nog altijd veel voorkomt. Dankzij haar inzet hebben de dorpsoudsten uit Kilindi onlangs een verklaring getekend waarin staat dat zij zich vurig zullen inzetten om meisjesbesnijdenis te stoppen. Een mijlpaal voor meisjesrechten.  

Meisjesbesnijdenis: een gruwelijke traditie 

Meisjesbesnijdenis markeert in de Masai-gemeenschap de overgang van meisje naar vrouw. Men gelooft dat meisjes de besnijdenis moeten ondergaan om zo volwassen te worden. “Het is een gruwelijke en pijnlijke traditie,” zegt dr. Jane. Het is zo vreselijk dat sommige meisjes overlijden door complicaties zoals hevig bloedverlies. Ze hebben hun hele leven last van de lichamelijke en psychologische klachten. Dr. Jane vertelt: “Ik heb veel meisjes onnodig pijn zien leiden en daarom zet ik mij in om dit te stoppen." Als project manager bij Amref Flying Doctors werkt ze nauw samen met de Masai om het alternatieve ritueel voor meisjesbesnijdenis te organiseren. Daarnaast doet zij onderzoeken over vrouwenrechten en schrijft ze artikelen hierover voor Afrikaanse nieuwssites. 

De besnijdster

"Mijn grootste uitdaging was het overtuigen van de besnijdsters,” zegt dr. Jane. Het besnijden van meisjes is een businessmodel voor de vrouwen en dus moeten zij ook geholpen worden om een andere baan te zoeken. De besnijdenis (In het Swahili Ngariba) levert een besnijdster ongeveer 5 euro op per meisje. Omdat het als een eervol beroep wordt gezien – want je helpt een meisje in de overgang naar volwassenheid – krijgen de besnijdsters er veel aanzien en respect voor terug van dorpsgenoten. Dr. Jane vertelt: "Daarom is het zo moeilijk om deze vrouwen te overtuigen maar dankzij jarenlange inzet is dit ons toch gelukt." Het besnijden van meisjes gebeurt vaak in december – dit wordt ook wel cutting season genoemd. Dr. Jane: “De naam alleen al is echt gruwelijk. Een besnijdster kan tijdens cutting season ongeveer 100 meisjes besnijden. “ 

besnijdster

Goede band met de overheid 

Dr. Jane werkt al meer dan 10 jaar nauw samen met de lokale overheid van Kilindi. Deze samenwerking is essentieel om schadelijke praktijken zoals meisjesbesnijdenis te stoppen omdat het erg krachtig is als politici zich publiekelijk uitspreken. Ook hebben zij de macht om wetten te maken en deze uit te voeren. "In oktober 2020 hebben we een rechtzaak aangespannen tegen ouders die hun dochter hebben laten besnijden", vertelt dr. Jane. "De rechtzaak hebben we gewonnen en ze zijn veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. De vervolging is sterk signaal voor ouders die denken dat ze de wet kunnen omzeilen." 

Het stoppen van de besnijdenis is essentieel omdat het de positie van meisjes zal verbeteren. Als meisjes niet besneden worden hebben ze een grotere kans om hun school af te maken waardoor ze een betere kans hebben op een baan en financieel op eigen benen kunnen staan. Dr Jane: “Er zijn veel meisjes tegen hun wil in besneden, uitgehuwelijkt en op jonge leeftijd zwanger geraakt. Ik vind dit pijnlijk om te zien omdat hun toekomstperspectief enorm afneemt.” Pas als vrouwen gelijke kansen krijgen kan armoede effectief bestreden worden. Samenlevingen blijven achter als de helft van de bevolking onvoldoende onderwijs krijgt, geen eerlijke kansen op de arbeidsmarkt krijgt en blootgesteld wordt aan geweld. Vrouwen die niet besneden worden en niet vroegtijdig trouwen hebben een veel grotere kans om hun school af te maken en op latere leeftijd kinderen te krijgen. En als zij gezond zijn en blijven, kunnen ze werken en een beter leven opbouwen voor zichzelf en hun gezin. 

meiden besnijdenis

Meer dan 20.000 meisjes niet besneden 

Met het alternatieve ritueel voorkomen we dat meisjes besneden worden. Dr. Jane: ”Een paar maanden geleden ben ik bij een ritueel geweest waar 300 meisjes op een gezonde manier vrouw zijn geworden. Het was heel bijzonder en feestelijk. Met zang, dans, prachtige kleding, een ereboog en al het moois uit de nomadentraditie. Maar zonder besnijdenis. De meisjes en jongens hebben in drie workshops gekregen over seksualiteit, bevallen, mensenrechten en het belang van het volgen van onderwijs. Deze voorlichting draagt bij aan het versterken van eigenwaarde en het maken van eigen keuzes. Na de workshops volgt op de laatste dag de grote ceremonie."

Namayan Laizer (links), is een van die meisjes: “Ik ben blij dat ik niet ben besneden,” zegt ze. “Ik kan nu mijn school afmaken en mijn dromen najagen.” 

meisjes ritueel

Stigma en taboes

Volgens dr. Jane is het overtuigen van de mannen – met name de dorpsoudsten – essentieel. Ze zegt: ”De oude mannen hebben veel aanzien in het dorp. Ik heb eindeloze gesprekken met hen gevoerd over hun beweegreden om meisjes te laten besnijden. Ik wilde snappen waar ze vandaan kwamen.” 

Sawasawa Lopejo, een van die dorpsoudsten vertelt: “Ik dacht altijd dat het een onbesneden meisje ongelukt bracht in het dorp. Er zijn veel meisjes verstoten en weggejaagd uit ons dorp die weigerden zich te laten besnijden. Gelukkig weet ik nu beter dankzij de voorlichting die ik hierover heb gehad.” 

  oude man besnijdenis

Na jarenlange gesprekken wist Dr. Jane tot de mannen door te dringen. Haar persoonlijke hoogtepunt is dat verschillende dorpsoudsten uit zes gebieden nu gezamenlijk een verklaring hebben ondertekend waarin staat dat ze zich in zullen zetten om meisjesbesnijdenis te stoppen. Ook staat hierin geschreven dat mannen nu met een onbesneden vrouw mogen trouwen. En dat een onbesneden vrouw je geen ongeluk meer zal brengen.  

Dr. Jane: “Voor mij staat deze verklaring echt als een symbool voor vrijheid en overwinning. Het is een mooie stap in de goede richting voor meisjesrechten. Omdat de dorpsoudsten vasthouden aan deze verklaring zullen er minder meisjes uitgehuwelijkt worden en met hun school stoppen. Samen met de overheid werken we nu aan een strategie om ook andere gebieden te bereiken, omdat meisjesbesnijdenis nog steeds veel voorkomt in Tanzania.  

dr janeDr. Jane (midden): "Ik stop niet totdat meisjesbesnijdenis de wereld uit is."

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Zorgplan: acute uitbreiding zorg in afgelegen gebieden. Help nu mee!
Doneer nu