We moeten investeren in meisjesrechten

Dit is Dessie, een rolmodel en activist uit Ethiopië die zich inzet om meisjesbesnijdenis te stoppen. Wij spraken hem over de toename van geweld door de huidige coronapandemie in Ethiopië. 

“Ik ben Dessie, ik ben 33 jaar en kom uit de Amhara-regio in Ethiopië. Ik ben de trotse vader van een dochter (4 jaar oud) en een zoon (één jaar oud) en ik ben gelukkig getrouwd. Zij zijn alles voor mij. Door het coronavirus zie ik een toename van kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis in Ethiopië. Dit gaat mij enorm aan het hart.” 

Kan jij iets meer over jezelf vertellen? 

“Ik heb een achtergrond in de zorg en heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd. Voordat ik bij Amref Flying Doctors aan de slag ben gegaan heb ik een aantal jaar in een ziekenhuis gewerkt als verpleegkundige. Dit is een rol die mij goed past. Ik ben altijd iemand die voor mensen wil zorgen, en mijn vrienden en familie omschrijven mij dan ook als een persoon die altijd voor anderen klaar staat. Ik vind het een mooi vak omdat je iemand écht kan helpen en beter kan maken.” 

“Tijdens mijn jaren als verpleegkundige kwam ik erachter dat veel vrouwen in Ethiopië zijn besneden en dat dit voor ontzettend veel problemen zorgt. Er kwamen vaak zwangere vrouwen naar het ziekenhuis die complicaties kregen tijdens de bevalling. Er zijn zelfs vrouwen in het kraambed overleden. Ik vond dit verschrikkelijk om te zien, je staat zo machteloos als zorgverlener. Het verliezen van een moeder of haar baby is écht onnodig. Dat heeft mij doen beseffen dat ik mij wil inzetten om meisjesbesnijdenis te stoppen. Ik raakte in contact met een medewerker van Amref Flying Doctors en zij hebben mij getraind tot een ‘champion’. Dat is een soort rolmodel die in de dorpen voorlichting geeft over de gevaren van besnijdenis en zo bewustwording creëert bij de mensen.” 

Kan jij meer vertellen over je werk als rolmodel? 

"Ik werk nu ruim vier jaar bij Amref Flying Doctors en zet mij in om schadelijke praktijken zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen te stoppen. In Ethiopië worden meisjes vaak op een hele jonge leeftijd besneden, soms zelfs bij de geboorte. Omdat ik een achtergrond in de zorg heb, wist ik dat de zorgverleners een grote rol kunnen spelen in het stoppen van meisjesbesnijdenis.” 

“Ik merkte dat er nog steeds veel verlos- en verpleegkundigen zijn die niet goed geïnformeerd zijn over de gevaren van de besnijdenis. Er zijn ook zorgverleners die zelf de besnijdenis uitvoeren. Moeders denken dat dit veiliger is omdat het onder begeleiding van een medisch specialist wordt gedaan maar dit is absoluut niet het geval. De zorgverleners staan in nauw contact met de zwangere vrouwen. Tijdens de wekelijkse health talks en check-ups voeren ze nu gesprekken met de vrouwen over de gevaren van besnijdenis en overtuigen ze hen om deze schadelijke praktijk niet door te zetten.” 

Wat drijft je om dit werk te doen? 

“Ik ben zelf vader van een dochter en ik wil absoluut niet dat haar iets overkomt. Laat staan dat zij sterft tijdens een bevallig. Mijn dochter is mijn drijfveer en daarom vecht ik voor haar en alle andere meisjes in Ethiopië. Zodat zij gezond en gelukkig kunnen opgroeien.” 

Heeft de coronapandemie invloed gehad op jouw werk? 

“De eerste maanden van de lockdown waren erg zwaar. We konden niet zomaar reizen of een grootschalig voorlichtingsevenement organiseren. Ik merkte dat er steeds jonge meiden uitgehuwelijkt werden. In de Amhara-regio waar ik woon gaat dit om zo’n 700 meisjes. Om een idee te geven: er wonen hier 19 miljoen meisjes dus het percentage lijkt klein. Maar elk meisje is er een teveel. Door de sluiting van de school is de veilige plek voor veel meiden weggevallen. Ook krijgen ze normaliter op school voorlichting over seks, trouwen en hun rechten. Als dit wegvalt hebben ze ook geen toegang meer tot die informatie. Door corona zijn er veel gezinnen in financiële problemen gekomen. Ouders kozen er vaak voor om hun dochters te laten werken in de bloemenkwekerijen. Ik vind dit heel erg om te zien omdat kinderarbeid verwoestend is voor een meisje. Ze moeten zonder zorgen kind kunnen zijn.” 

“Als de scholen weer open gaan zullen veel meiden niet terug keren omdat de gezinnen nu gewend zijn aan het extra geld wat er binnen komt. Meisjes die in de bloemenkwekerijen werken hebben ook een grotere kans om op jonge leeftijd zwanger te raken omdat ze geen seksuele voorlichting meer krijgen.” 

Wat heb jij gedaan om deze meisjes te helpen tijdens de lockdown? 

“Ondanks het feit dat we niet vrij konden bewegen zijn we als Amref toch heel zichtbaar geweest. Ik heb de kans gekregen om via de lokale radioshows mijn verhaal te doen. Zo heb duizenden mensen in de meest afgelegen gebieden kunnen bereiken.” 

“Een paar maanden geleden ben ik weer begonnen met huis-aan-huisbezoeken en het geven van voorlichting in het ziekenhuis aan de zorgverleners. Dit is maar goed ook want ik raakte daar aan de praat met een meisje, die samen met haar moeder anticonceptie kwam ophalen tijdens het spreekuur. Ik had meteen het gevoel dat er iets niet goed zat. Daarom besloot ik om het gezin s ’avonds nogmaals op te zoeken. Tot mijn grote schrik wilde de moeder het meisje uithuwelijken. Er was zelfs al een geschikte kandidaat gevonden. Ik heb meteen aan de bel getrokken bij de plaatselijke dorpschef en lokale overheid, die veel invloed hebben. Samen hebben we de moeder kunnen overtuigen om het huwelijk niet door te zetten. Het meisje maakt het nu goed en gaat weer naar school. Je moet er toch niet aan denken wat er met haar zou zijn gebeurd als ze was uitgehuwelijkt. Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Amref en de lokale overheid. Zij zien ons als een belangrijke organisatie om samen deze schadelijke praktijken mee te stoppen. Wij kennen de mensen en hebben het vertrouwen en zij hebben de invloed.”  

Wat is jouw doel? 

“Ik wil een wereld zonder besnijdenis. We zetten kleine stappen maar elke stap is er een. De pandemie heeft mij wel doen beseffen dat het belangrijk is om te investeren in meisjesrechten. Er is veel aandacht uitgegaan naar de bestrijding van het virus, wat goed is. Maar hierdoor zijn seksuele rechten en vrouwenrechten wat op de achtergrond geraakt. De meisjes in de afgelegen gebieden zijn extra kwetsbaar omdat daar de scholen vaak nog gesloten zijn en ze geen voorlichting meer krijgen.” 

Wat is jouw boodschap voor meisjes wereldwijd?

“Mijn boodschap voor meisjes wereldwijd: praat goed met je lokale huisarts. Met al je vragen en zorgen. Ze zullen je nooit veroordelen en hebben zwijgplicht. Je kan ze vertrouwen, ze zullen altijd een luisterend oor bieden en je helpen als je ze nodig hebt. Ze zijn beschermende engelen.” 

 Verder lezen? Lees hier meer over meisjesbesnijdenis.

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen

Doneer om geweld te stoppen

Help mee
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu