Informatiebeleid

Op de juiste manier communiceren met onze belanghebbenden is belangrijk. We streven ernaar onze communicatie relevant, eenduidig en toegankelijk te laten zijn. 

Veel informatie vind je op deze website of in onze nieuwsbrief. Daarnaast is ons jaarverslag een belangrijk informatiekanaal. Ook andere informatie sturen we op verzoek toe, tenzij dat niet binnen ons informatiebeleid valt en/of de informatie anoniem wordt opgevraagd.

Amref in Nederland maakt onderdeel uit van het wereldwijde Amref-netwerk. Op onze internationale website staat onze internationale Open Information Policy.

Welke informatie delen we?

 • Basisprincipes: Missie, normen, waarden, doelen, strategie, Kamer van Koophandel-nummer, CBF-keuring, ANBI, ISO-certificering, contactgegevens, bankgegevens.
 • Bestuur en management: Gegevens (namen, nevenfuncties, korte biografieën) van de Raad van Toezicht, directie, het Management Team en het Comité van Aanbeveling, structuur van de organisatie, salarisbeleid van de directie, taken en verantwoordelijkheden, statuten, reglementen.
 • Organisatorisch beleid: Financieel beleid, beleggingsbeleid, personeelsbeleid, informatiebeleid, diversiteitsbeleid, selectie en kwaliteitsbeheer van gezondheidsprogramma’s, vrijwilligersbeleid, klachtenprocedure, fraudepreventiebeleid.
 • Prestaties: Resultaten, lessons learned, best practices.
 • Medewerkers: Aantal medewerkers, geslacht, nationaliteit, personeelskosten, afdelingen binnen Amref Flying Doctors, medewerkers per afdeling.
 • Fondsen en financieringen: Vormen en bronnen van inkomsten, (personeels)kosten, kosten voor fondsenwerving, overige kosten, manieren van fondsenwerving, producten voor fondsenwerving.
 • Relaties/verdragen: Partners, sponsoren, beleid, netwerken, lidmaatschappen/bijdragen, verdragen en verbanden, investeringen, huisbankier, accountant, onderschrijven van codes.
 • Principiële standpunten: Doelstellingen op het gebied van pleitbezorging.
 • Feedback: Periodieke presentatie van resultaten.

Welke informatie delen we niet?

In het kader van vertrouwelijkheid geven we de volgende informatie niet prijs:

 • Persoonlijke gegevens van onze medewerkers, beneficiënten, ambassadeurs, donateurs en donoren. 
 • Informatie die door derden is verkregen en waarvoor toestemming voor verdere verspreiding nodig is en/of waarop een embargo rust.
 • Juridisch advies en zaken tijdens geschillen of onderhandelingen, inclusief disciplinaire en onderzoeksinformatie, geproduceerd door medewerkers van Amref Flying Doctors of voor Amref. 
 • Informatie die te maken heeft met de interne administratie, management of operationele zaken. Hieronder vallen ook e-mails en andere interne documenten die door medewerkers voor medewerkers en het management van Amref Flying Doctors geschreven zijn – tenzij deze teksten voor externe publicatie bedoeld zijn.
 • Informatie m.b.t. fondsenwerving en andere zaken waardoor de concurrentiepositie van Amref Flying Doctors in het geding komt.

 

Uitzonderingen

In sommige, exceptionele gevallen kan worden afgeweken van het informatiebeleid. Hiervoor is nadrukkelijk toestemming van de directie en de Raad van Toezicht nodig. Wordt er van het beleid afgeweken, dan wordt dit gecommuniceerd aan de medewerkers van Amref en het algemene publiek.

 • Als de veiligheid van de organisatie Amref Flying Doctors, haar medewerkers en/of haar partners in bepaalde gevallen (oorlog, opstanden etc.) in gevaar is, kan Amref Flying Doctors ervoor kiezen om voor een bepaalde periode informatie niet te delen.
 • Als het delen van bepaalde info ervoor zorgt dat het personeel en de organisatie er nadelen van ondervinden, kan Amref Flying Doctors ervoor kiezen om, voor een bepaalde periode, informatie niet te delen.
delen
Zorgplan: acute uitbreiding zorg in afgelegen gebieden. Help nu mee!
Doneer nu