Winacties

Wedstrijd wordt georganiseerd door Amref Flying Doctors Nederland [hierna te noemen: Amref].

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Amref social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
 3. Medewerkers van Amref zijn uitgesloten van winst bij de acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. Amref is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens (zie ook ons Privacystatement)

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Amref nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt op onpartijdige wijze gekozen.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Amref is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

General terms and conditions of Amref Flying Doctors’ online contests

The competition is organised by Amref Flying Doctors Nederland [hereinafter referred to as: Amref].

Participation contest

 1. Participation in (online) competitions is free of charge.
 2. Participation takes place when you have responded to Amref social media or, if applicable, completed a registration form.
  1. One-time participation per person.
 3. Amref employees are excluded from winning the competitions.
 4. The duration of competions and the moment of announcement of the winner (s) is always stated in the social media post or on the form to be completed.
 5. Amref is at all times authorised to change promotional terms and conditions in the interim or to stop the promotions without giving a reason.

Personal data

 1. Personal data of participants will not be released and provided to external parties without consultation, unless permission has been given to receive a newsletter from an external party.
 2. Personal data of participants can be used internally to register the Amref newsletter, if permission has been given for this in the promotion.
 3. Dutch law applies to all of Amref’s contests.

Winner

 1. The winner of an action is chosen impartially.
 2. The winner of a promotion will receive a personal message through the social media channel on which the contest took place. If an email address has been provided, the winner will be notified by email.
 3. If the winner does not report within one week after announcement, a new winner will be designated.
 4. Amref is authorised to exclude persons from participation in the event of suspected unlawful participation or fraud.
 5. Participants who have not won a prize will not be informed of this.
 6. It is not possible to exchange the won product for another product or amount of money.
delen
Ja, ik help mee met het opleiden van zorgverleners
Doneer nu