Cynthia strijdt tegen geweld in Afrika

1 Op de 3 vrouwen wereldwijd is ooit het slachtoffer geworden van gendergerelateerd geweld. Meisjesbesnijdenis is een van die vormen van geweld. Wereldwijd zijn 200 miljoen meisjes het slachtoffer van besnijdenis, en ruim 4 miljoen lopen elk jaar het risico om besneden te worden. Door de huidige coronacrisis lopen nog meer meisjes en vrouwen het risico. 

Om hier een einde aan te maken leidt Amref Flying Doctors ‘champions’ op die voorlichting geven over de gevaren van besnijdenissen. Cynthia, zelf ooit slachtoffer van meisjesbesnijdenis, is een van hen. Ondanks haar traumatische ervaring strijdt zij nu om geweld tegen meisjes en vrouwen te stoppen.

De situatie in Afrika

De situatie is schrijnend in Kenia volgens Cynthia. “Vanwege de lockdown is alles dicht. De opvanghuizen zijn gesloten. De meisjes die daar wonen moeten dus weer terug naar huis. Terug naar een ongezonde thuissituatie. Het huiselijk geweld neemt dan ook toe”, aldus een aangedane Cynthia. Ze vervolgt: "Verkrachtingen nemen toe want er is minder sociale controle op straat.  Hierdoor is het dus onveiliger voor meisjes en vrouwen om naar buiten gaan. Daarnaast is er sprake van overmatig alcoholgebruik bij mannen en dat doet de sfeer ook geen goed."

Scholen in Kenia dienen normaliter als veilige plek voor meisjes, deze zijn nu door de coronapandemie vaak gesloten. Omdat er minder werk is zitten mensen vaker thuis en kunnen de spanningen in het gezin oplopen. Cynthia: “Ik kan een voorbeeld geven uit Kaijado, waar ik veel kom vanwege mijn werk. Daar zijn veel gevallen gemeld zelfmoordpogingen door vrouwen. In het lokale ziekenhuis is deze week nog een jonge vrouw opgenomen die werd mishandeld door haar man en geen uitweg meer zag.” 

Geweld tegen meisjes neemt toe

Cynthia: “Ik hoor ook om mij heen dat er meer besnijdenissen worden uitgevoerd. Een meisje die ik ken uit mijn dorp is besneden, de arme meid zat in haar eerste jaar van universiteit. Omdat de scholen dicht zijn is ze naar huis is gegaan om daar tijdens de lockdown te verblijven. Door dorpsgenoten is ze alsnog besneden, terwijl haar ouders dit niet wilden. De dorpsgenoten dachten dat ze haar een dienst bewezen omdat ze op deze manier volwaardig vrouw kan worden. Haar verhaal grijpt mij aan want die is vergelijkbaar met mijn eigen ervaring.  Ik weet wat ze meemaakt. Je kan je wel voorstellen dat haar hele leven nu overhoop is gehaald”, aldus Cynthia.

Lees hier meer over geweld tegen meisjes en vrouwen door corona

Toename kindhuwelijken

In veel Afrikaanse landen hebben mensen een groot gezin. Ze hebben veelal geen pensioen en dus zijn kinderen een verzekering voor de oude dag. Veel mensen zijn afhankelijk van inkomsten die ze van dag tot dag verdienen, bijvoorbeeld door verkoop op de markt. Door de lockdown ligt dat nu stil. Cynthia: “Mensen die nu geen inkomsten hebben maken zich grote zorgen om alle kinderen te kunnen onderhouden. Veel gezinnen kunnen niet alle monden voeden dus denken vaders er steeds vaker aan om hun dochters uit te huwelijken. Vaak aan oudere mannen die de bruidsschat kunnen betalen. De vaders hopen zo voor een betere toekomst voor hun dochters. Ze zijn bang dat ze de crisis niet zullen overleven en hopen dat ze hun dochters een beter leven kunnen geven als ze trouwen met een man. Hiermee hebben ze een korte termijnoplossing maar ze denken niet aan de lange termijn. Want als een meisje later trouwt, haar school afmaakt en later kinderen krijgt heeft ze een betere kans op de arbeidsmarkt en zal ze uiteindelijk ook meer verdienen en financieel afhankelijk zijn.”

Gezondheidszorg ligt stil

De reguliere gezondheidszorg ligt stil in Kenia en de gevolgen zijn nu al bijna niet te overzien. Door de avondklok zijn de kleine klinieken gesloten. “Mensen durven niet ver te reizen uit angst om te laat weer thuis te zijn”, vertelt Cynthia. “Er heerst nog steeds een taboe rondom hiv/aids en mensen willen niet dat bekenden erachter komen dat ze dit hebben. Daarom gaan Kenianen vaak naar een kliniek buiten hun county voor medicijnen en behandelingen. Omdat ze vrezen dat ze door de avondklok niet op tijd terug zullen zijn gaat men nu helemaal niet naar het ziekenhuis voor behadeling van hiv/aids. Ik maak mij ernstige zorgen want hierdoor krijgen we een opstapeling van problemen en komen we terecht in een neerwaartse spiraal."

Geen vervolgingen

Door de avondklok kunnen veel mensen hun werk in de avond niet doen. Politiebureaus en rechtbanken zijn dicht. Hierdoor hebben geweldplegersvrij spel. ”In Kenia is meisjesbesnijdenis bij wet verboden, maar omdat er geen vervolgingen plaatsvinden kiezen sommige ouders ervoor om hun dochters nu te laten besnijden. Ze weten dat in december veel organisaties actief zijn in hun dorpen om besnijdenissen tegen te gaan. NGO's zijn dan in de dorpen omdat het vanwege de lange vakantie dan ‘cutting season’ is en veel meisjes het risico lopen om besneden te worden”, aldus Cynthia.”

Cynthia: een Amref-champion

Het is Cynthia haar levensdoel om geweld tegen meisjes en vrouwen te stoppen. Cynthia: “Wij, als Champions zijn een belangrijke schakel tussen de mensen in het dorp en de lokale kinderbescherming. We bieden niet alleen een luisterend oor maar geven ook voorlichting, bijvoorbeeld over mentale en fysieke gevolgen van besnijdenissen. Ik geef voorlichting over de gevaren van tienerzwangerschappen en waarom je je dochters niet op jonge leeftijd moet uithuwelijken.” Champions zoals Cynthia komen bij de gezinnen thuis en kunnen dus in de gaten houden als er spanningen in een gezin zijn en de situatie onveilig wordt voor meisjes. Als zij wegvallen dan is er nu tijdens de pandemie nog minder sociale controle. Daarom is hun rol ook zo belangrijk.

Bewustwording via radio

Helaas is Cynthia haar werk moeilijker omdat ze op door de huidige omstandigheden niet ‘on the ground’ aanwezig kan zijn om voorlichting te geven en om een oogje in het zeil te houden.. Amref Flying Doctors heeft hier iets op bedacht: voorlichting via de radio. Cynthia: “Door mijn wekelijkse radioshow kan ik duizenden mensen bereiken en problemen bespreekbaar maken. Ik bereik een enorm publiek omdat mensen nu meer thuis zitten dan voor de crisis. Omdat ik uit de gemeenschap kom waar ik voorlichting geef en een van hen ben nemen ze mijn woorden eerder aan voor waarheid dan als de overheid iets zegt. Het oplossen van welke vorm van geweld dan ook moet vanuit de mensen zelf komen. De verandering moet daar ontstaan en het moet vanuit daar gedragen worden. Maar het is wel belangrijk dat er ook op overheidsniveau steun aan ons is.” Amref Flying Doctors maakt zich hier dan ook hard voor. Sinds werkt de gezondheidsorganisatie op het Afrikaanse continent. Als vertrouwd gesprekspartner zit Amref om de tafel met lokale overheden.

Cynthia sluit af: “Er is op dit moment veel geweld en de enige manier om dit te bestrijden is door een duidelijke boodschap af te geven aan de geweldsplegers dat dit niet getolereerd wordt. De enige manier om het geweld te stoppen is door samen te werken met de overheden, mensen in de gemeenschap, lokale zorgverleners en door gerechtigheid te brengen aan de slachtoffers. Laten we tegen het virus vechten in plaats van tegen meisjes en vrouwen."

 

 

 

 

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen

Teken de petitie

Ja ik help mee
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu