Kennis is macht

Dit is Rachel, een activist en rolmodel uit Kenia die zich inzet om meisjesbesnijdenis te stoppen. Wij spraken haar over de toename van geweld in Kenia door de coronapandemie.

"Ik ben Rachel, 23 jaar en kom uit Kaijado County, Kenia. Ik heb een geweldige oudere broer en drie lieve jonge zussen. Ik ben een Masai-vrouw en trots op mijn cultuur. Er is één ding in mijn cultuur waar ik niet achter sta. Dat is meisjesbesnijdenis. Ik ben zelf gelukkig niet besneden, maar daardoor werd ik ook een doelwit voor pesterijen en stigmatisering. Ik werd door mijn dorpsgenoten als 'anders' gezien. Ik wil niet dat meisjes dit meemaken. Daarom sta ik op om het tij te keren."

Wat drijft je om dit werk te doen?

"Mijn ouders zijn goed opgeleid en weten over de gevaren van meisjesbesnijdenis. Zij vinden dat meisjes hun school af moeten maken zodat ze op eigen benen kunnen staan. In mijn dorp is het normaal dat meisjes worden besneden, uitgehuwelijkt, op jonge leeftijd zwanger raken en met school stoppen om voor het gezin te zorgen. Dit is al jarenlang de norm. Mijn dorpsgenoten accepteerden de keuze van mijn ouders dan ook niet. Ze vonden het niet goed dat ik onbesneden was. Ik werd veel gepest, uitgescholden en als een soort boeman gezien. Dit was een vreselijk tijd voor mij. Ik heb zelfs overwogen om mij te laten besnijden omdat ik het pesten niet meer aankon. Toch heb ik de kracht gevonden om deze traumatische ervaring om te zetten in iets positiefs. Ik ben nu vastberaden om meisjesbesnijdenis te stoppen."

Kan jij meer uitleggen over jouw werk?

"Na de middelbare school ben ik naar de universtiteit van Kenia gegaan om Communicatiewetenschappen te studeren. Op de campus werden bewustwordingsbijeenkomsten en debatten georganiseerd. Ik vond het heel leuk om hieraan mee te doen. Ik gebruikte dit podium om meiden mijn verhaal te vertellen en hen te inspireren om de kracht van binnen te vinden om taboes te doorbreken. De studenten vonden mijn verhaal erg krachtig en kozen mij als hun vertegenwoordiger. Daar ontmoette ik Amref Flying Doctors en ik werk nu ruim vier jaar als rolmodel bij de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie."

"Ik zie mijzelf als een mentor voor jonge meisjes in mijn dorp. Tijdens het alternatieve ritueel voor meisjesbesnijdenis geef ik training over hun rechten, seksualiteit en hoe hun lichaam werkt. Ze krijgen ook lifeskills-lessen en leren hoe ze voor zichzelf op moeten komen. Dit is iets wat ik erg belangrijk vind omdat meisjes weerbaar moeten zijn. Ik deel altijd mijn verhaal en vertel dat ik ondanks de pesterijen heb doorgezet. De druk van de buitenwereld kan soms enorm zijn. Omdat ik uit dezelfde gemeenschap kom, begrijpen ze me en accepteren ze mijn adviezen. Ze kijken tegen mij op vanwege mijn diploma en goede baan. Dit geeft hen de inspiratie en kracht om hetzelfde te doen en in zichzelf te geloven."

Heeft de coronapandemie invloed op jouw gemeenschap?

"Ik heb het gevoel dat we tien stappen terug hebben gezet. Het was onmogelijk om alternatieve rituelen te organiseren. Ik kon nauwelijks spreken en voorlichting geven. Ik was heel bang dat, als we lang niets van ons zouden laten horen, er meisjes besneden en uitgehuwelijkt zouden worden. Dankzij mijn werk als vertegenwoordiger op de campus heb ik gelukkig heel veel volgers op social media. Ik vind social media een krachtige tool om veel mensen te bereiken. Amref Flying Doctors heeft ook snel en adequaat gereageerd door radioshows te organiseren. Ik heb daar verschillende keren gesproken en zo echt duizenden mensen weten te bereiken."

"Voor meisjes in Kenia zijn de neveneffecten van corona nog erger dan het virus zelf. De scholen zijn dicht, geweld neemt toe. Ook hebben veel kinderen achterstanden opgelopen omdat er geen mogelijkheid is tot thuisonderwijs. Niet iedereen heeft een laptop met goed internet. Ik ben blij dat sinds het begin van dit nieuwe jaar de scholen langzaam open gaan maar ik verwacht dat niet iedereen terug zal keren. Er zijn veel gezinnen met financiële problemen die het schoolgeld niet kunnen opbrengen. Voor ouders die moeten kiezen tussen eten of schoolgeld is de keuze snel gemaakt."

Wat heb jij gedaan om deze meiden te helpen?

"Samen met Amref hebben we een stappenplan gemaakt. We doen veel huisbezoeken om alle ouders en meisjes te spreken en hebben zo ook een goed beeld van de situatie ‘on the ground’. Samen met de dorpschef en lokale politici zitten we om de tafel om de meiden snel naar school te krijgen. Zij hebben veel invloed op de ouders. De meisjes die zijn besneden krijgen nazorg van de lokale zorgverleners."

"Ik zeg altijd: kennis is macht. Ik vind het verdrietig om te zien dat zoveel meisjes geen toekomst meer hebben omdat ze niet naar school kunnen. Daarom stop ik niet totdat ik elke ouder kan overtuigen om hun kinderen naar school te sturen."

"Er zijn toevallig twee meisjes die ik onlangs heb geholpen. Door corona hebben ze een jaar thuisgezeten zonder onderwijs. Toen de scholen weer open gingen wilde vader niet dat ze terug zouden keren. Hij vond het te duur omdat de familie in financiële problemen zit. Ik vond het zo erg om te zien dus ik heb samen met mijn vrienden geld ingezameld zodat de meisjes boeken, pennen en een uniform konden kopen. We hebben uiteindelijk genoeg geld opgehaald zodat ze de komende jaren naar school kunnen. Het is een klein gebaar maar maakt voor deze meisjes een wereld van verschil. Ik sprak ze van de week nog en ze doen het ontzettend goed op school."

Wat is jouw motivatie om dit werk te doen?

"De verandering in de gemeenschap die ik elke dag zie is mijn inspiratie. Het drijft mij om te zien dat meisjes dingen bereiken in het leven. En ik hoop dat we op een dag oude tradities voorgoed los kunnen laten."

Wat is zijn je ambities?

"Ik wil een wereld zonder besnijdenis en een gemeenschap waarin meisjes de baas zijn en hun mening durven te geven. En niet een gemeenschap waar meisjes ondergeschikt zijn. We maken mooie stappen, al 20.000 meisjes zijn niet besneden. Ik hoop dat we meer rolmodellen kunnen opleiden zodat we alle afgelegen dorpen kunnen bereiken."

 

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen

Doneer om geweld te stoppen

Help mee
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu