Vrouwen hebben het recht op onderwijs

Dit is Monica, een activist en rolmodel uit Tanzania die zich inzet om meisjesbesnijdenis te stoppen. Wij spraken haar over de toename van geweld door de coronapandemie. 

"Ik ben Monica, moeder van drie kinderen en gelukkig getrouwd. Ik ben een trotse Masai-vrouw uit Kilindi, Tanzania. Onze stam heeft een prachtige eeuwenoude cultuur. We hebben ontzettend veel respect voor onze ouders, kleurrijke kleding, een prachtige taal en zijn goed in zang en dans. Er is een onderdeel uit onze cultuur waar ik niet achter sta: meisjesbesnijdenis. Ik heb veel vrouwen zien lijden en daarom ben ik Maatschappelijk Werk gaan studeren aan de universiteit in Tanzania. Ik ben vastberaden om de gezondheid van vrouwen in mijn dorp te verbeteren en ik weet dat onderwijs daar een grote rol in kan spelen."

Kan jij meer vertellen over je werk als rolmodel?

"Ik ben ongeveer zes jaar geleden voor Amref Flying Doctors aan de slag gegaan. Ze zagen dat ik grote vooruitgang boekte met mijn voorlichtingsbijeenkomsten en boden mij een opleiding aan tot rolmodel. Samen reizen we naar de meest afgelegen gebieden in Tanzania om daar Alternatieve Rituelen te organiseren. Amref heeft het vertrouwen van de mensen in de dorpen omdat ze daar al jaren werken, de gezondheidszorg verbeteren en waterpunten aanleggen. Daarom is het makkelijker om een gevoelig onderwerp zoals meisjesbesnijdenis te bespreken. Tijdens het Alternatieve Ritueel geef ik jongens en meisjes les over hun rechten, hun lichaam en over veilige seks. Ik vind het mooi om te zien dat alle lagen van de bevolking de veranderingen nu accepteren, ik zie echt verandering in de dorpen waar Amref werkt."

Wat drijft je om dit werk te doen?

"In mijn gemeenschap is de besnijdenis heel normaal. Het is een eeuwenoude traditie die al voor vele jaren wordt uitgevoerd. Meisjes die worden besneden stoppen eerder met school, worden sneller uitgehuwelijkt en raken daarna zwanger. Hun toekomstperspectief neemt enorm af. Ik ken veel meisjes die aan de complicaties van de zwangerschap zijn overleden. Dit is echt vreselijk om mee te maken omdat het zo onnodig is."

"Ik besloot om op te staan om deze problemen aan te pakken. Dit was niet makkelijk want ik merkte dat niemand openlijk over meisjesbesnijdenis wilde praten. Ik ging daarom eerst het gesprek aan met de dorpsoudsten en probeerde hen te overtuigen om zich uit te spreken tegen de besnijdenis. Dit zijn erg invloedrijke mannen in de Masai-cultuur en dorpsgenoten luisteren naar hen. Het veranderen van een traditie binnen een cultuur is niet iets dat in één dag lukt. Het kostte me vele jaren voordat ze begrepen wat ik zei."

Heeft de coronapandemie invloed gehad op jouw werk? 

"Tijdens de lockdown kon ik de meisjes in de afgelegen gebieden niet meer bereiken. We konden niet reizen of grote bijeenkomsten organiseren. Omdat de scholen waren gesloten en veel meisjes thuis zaten liepen ze het risico op geweld. Ik heb ook gehoord dat er meisjes zijn besneden. Dit frustreert mij enorm omdat ik niet wil dat de meisjes dit moeten meemaken. Om ervoor te zorgen dat ik ze toch kon bereiken heb ik WhatsApp-groepen opgericht. Hier zitten allerlei dorpsgenoten in en de groep is nog steeds actief. Mannen, vrouwen, elders of meisjes kunnen hier hun verhaal kwijt. Op die manier ben ik goed op de hoogte van de situatie ‘on the ground’. Ik had ook dagelijkse videogesprekken via WhatsApp met de dorpsoudsten over de gezondheid van de meisjes. Amref greep gelukkig ook snel in door mij bij de lokale radio te introduceren. Met mijn radioshows heb ik duizenden mensen bereikt. Gelukkig is de lockdown in Tanzania van korte duur geweest. De scholen zijn inmiddels open en de meeste meisjes gaan weer naar school."

"Inmiddels leg ik weer huisbezoeken af. Ik geef mijn telefoonnummer aan de huishoudens mocht er iets zijn. Ze kunnen mij altijd bereiken. Het is voor mij ook een goede manier om met eigen ogen te zien of het goed gaat met de meisjes en mocht iemand het risico lopen om besneden of uitgehuwelijkt te worden dan kan ik snel schakelen met de lokale zorgverleners of lokale kinderbescherming."

Heeft de coronapandemie invloed gehad op het leven van meisjes en jonge vrouwen? 

"De mensen in Tanzania zijn keihard geraakt door het virus. Veel mannen werken in hotels in Zanzibar. Omdat er nu nauwelijks touristen komen keren ze weer naar huis. En daar lopen de frustraties hoog op. Ze hebben het financieel zwaar en weinig te doen. Er heerst veel schaamte omdat ze het gevoel hebben dat ze ‘falen’. Daarom grijpen veel mannen naar de fles. En de vrouwen en meisjes moeten de klappen incasseren. Jonge meisjes rennen weg van huis en worden verkracht. Het is echt een uitdaging om al deze problemen te tackelen."

"Ik heb momenteel een meisje van 9 in huis genomen. Ik merkte dat haar thuissituatie heel ongezond was. Haar vader wilde niet dat ze naar school terug zou keren omdat ze het financieel niet meer kunnen opbrengen. Haar oudere zusje is zelfs uitgehuwelijkt in ruil voor een bruidsschat. Ik ben het gesprek met de vader aangegaan en heb aangeboden om het meisje de komende jaren in huis te nemen en voor haar opleiding te betalen. Hij is daar uiteindelijk mee akkoord gegaan. Het meisje maakt het goed, ze is een trotse student en zit nu in groep 5."

Wat is jouw doel?

"Ik droom van een wereld zonder pijn en besnijdenis. Ik hoop dat meisjes in Tanzania kunnen uitgroeien tot dokter, piloot of ingenieur. Ik geloof dat meisjes alles kunnen worden wat ze willen zolang ze maar de juiste kansen in het leven krijgen. De andere rolmodellen inspireren mij enorm om dit werk door te zetten. Zij hebben zoveel bereikt, vooral Nice Leng’ete is echt een voorbeeld voor mij. Ze is nu bezig met de bouw voor A Nice Place. Het is mijn droom om ooit zo’n safe house te bouwen in Tanzania zodat ik nog meer meisjes kan opvangen."

Wat is jouw boodschap voor meisjes wereldwijd? 

Als vrouw heb jij het recht op onderwijs. En niemand heeft het recht om je te besnijden en je dromen af te nemen.

  

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu