Zeven geheimen van transformatieve partnerships

Sinds 2013 werkt Amref Flying Doctors samen met Philips om de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. Wat acht jaar geleden begon als een ‘klassiek’ philantropische samenwerking, is inmiddels uitgegroeid tot een transformatief partnership: het Partnership for Primary Care

Dit is het eerste schaalbare publiek-private samenwerkingsmodel voor eerstelijnszorg in Afrika. Een revolutionair model, wat we alleen door gedeelde passie, inzet en financiering konden ontwikkelen.

Philips en Amref hebben de afgelopen acht jaar veel van elkaar geleerd en hebben door de samenwerking aanzienlijk meer bereikt om de eerstelijns zorg te verbeteren dan we alleen zouden kunnen. Om deze acht jaar samenwerking te vieren, ontmoetten Dr. Githinji Gitahi, onze global CEO en Edwin Paalvast, Chief of International Markets van Philips elkaar digitaal om te bespreken wat deze duurzame samenwerking zo bijzonder maakt.

Zeven tips voor het opzetten van duurzame en impactvolle partnerships:

1. Kies partners die elkaar aanvullen

Of het nu publiek of privaat is, elke organisatie heeft zijn eigen krachten en expertisegebieden. De soepelste samenwerking ontstaan doordat organisaties elkaar kunnen aanvullen. Zo heeft Amref diepgaande kennis van gezondheidssystemen in Afrika, een sterk lokaal merk, expertise op het gebied van belangenbehartiging, en onderhoudt Amref langdurige relaties met lokale overheden. Philips is expert in gezondheidsinnovaties en -techologieën, en kan oplossingen ontwikkelen voor complexe omgevingen. Door krachten te bundelen kunnen we een grotere impact en schaal bereiken en hebben we gebieden en segmenten bereikt wat we alleen niet voor elkaar hadden gekregen.

2. Trek vanaf het begin op als gelijkwaardige partners

Door de verschillende expertisegebieden, ontstaan rollen en verantwoordelijkheden vanzelf. Daarbij is het belangrijk dat beide partijen al vanaf het begin met evenveel betrokkenheid deelnemen. Als een partner alleen aan het stuur wil zitten of een bepaalde agenda wil pushen, kan dat goedbedoelde partnerschappen tegenwerken en de voortgang vertragen. Gelijkwaardige partners kunnen beter open communiceren en oplossingen vinden, wat het wederzijdse respect en vertrouwen vergroot.

3. Benut elkaars sterke punten

“We weten dat digitale innovatie de toegang tot zorg kan vergroten. Maar vaak lopen we tegen uitdagingen aan die niet specifiek technisch zijn. Denk daarbij aan gebrek aan infrastructuur, middelen of opgeleid personeel, en veranderingen in bestaande manieren van werken. Om de gezondheidszorg te verbeteren is het plaatsen van de juiste gezondheidsapparatuur nodig, maar ook het aannemen en opleiden van zorgverleners en artsen. Technologische innovatie is onze expertise, maar voor de lokale kennis en het opleiden van zorgverleners hadden we Amref nodig,’’ zegt Paalvast.

4. Ontwikkel schaalbare oplossingen

Langdurige projecten zijn vaak impactvoller dan eenmalige projecten. Maar voor blijvende impact zijn investeringen nodig, en moet de gefinancierde gezondheidszorg efficiënt, effectief en betaalbaar zijn. Daarvoor is het cruciaal business modellen te ontwikkelen die schaalbaar zijn. Philips en Amref hebben samen het Partnership for Primary Care ontwikkeld en uitgerold in Makueni County, een regio in Kenia. De resultaten van deze pilot zijn veelbelovend: we kunnen kwalitatieve gezondheidszorg leveren op een schaalbare en financieel duurzame manier, zonder dat de mensen die gebruik maken van de zorg in financiële problemen komen. Het resultaat: 90% meer mensen weet waar ze zorg kunnen vinden, 30% meer vrouwen heeft toegang tot kraamzorg en bijna 80% meer vrouwen bevalt in een kliniek of onder professionele hulp. Dat is een ongelooflijke prestatie.

5. Zet een grote community van betrokken partijen en mensen op

Dit soort holistische modellen gaan verder dan een samenwerking tussen twee organisaties, zeker in de gezondheidssector. Van initiële financiering tot doorlopende training en het ontwikkelen van duurzame bedrijfsmodellen zijn vele samenwerkingen nodig, ook met lokale overheden. Blijf openstaan voor de verschillende spelers in het ecosysteem. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en de Makueni County overheid hebben een grote rol gespeeld in dit project. Ook is de betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Het enthousiasme en de steun van Philips-medewerkers heeft een grote impact gehad op zowel de financiering als het momentum van het project. Zij namen deel aan fondsenwervende evenementen zoals de Africa Classic, Amref Flying Doctors’ zesdaagse mountainbike-event in Tanzania, waarmee ze niet alleen geld inzamelden, maar ook bewustzijn creëerden en veel energie en enthousiasme deelden.

6. Sta open voor radicale transformatie

Werken aan Universal Health Coverage – gezondheidszorg voor iedereen – gaat niet over één nacht ijs. De afgelopen jaren hebben we onze aanpak verschillende keren moeten wijzigen. Daardoor is onze samenwerking uitgegroeid van een transactie naar een strategisch partnership. Daardoor konden we groeien, innoveren, en onze doelen – ons streven naar betaalbare gezondheidszorg - veel beter bereiken. De beste samenwerkingen leveren strategische waarde voor beide partijen.

7. Vertrouwen kost tijd, maar de investering loont

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen”, zegt dr. Githinji Gitahi. “Door samen te werken hebben we de gezondheid in verschillende Afrikaanse gemeenschappen verbeterd. Het vertrouwen dat we in de loop van de tijd hebben opgebouwd, legt de basis voor nieuwe, grotere projecten met meer impact. We zijn ontzettend trots dat we het eerste publiek-private partnerschap hebben ontwikkeld voor eerstelijnszorg in Afrika. De particuliere sector heeft tot nu toe een kleine rol gespeeld in het verbeteren van de eerstelijnszorg. Dit partnership toont aan dat de combinatie van zakelijk inzicht uit het bedrijfsleven en de kennis van lokale gemeenschappen en gebruiken uit de publieke sector, een gouden combi is om de gezondheidszorg radicaal te veranderen naar kwalitatieve, betaalbare basiszorg voor iedereen”, vervolgt Gitahi.

Na acht jaar samen impactvolle projecten te hebben opgeleverd, blijven Amref en Philips de lat hoger leggen voor wat we kunnen bereiken door deze samenwerking, terwijl we samen vooruitgang boeken in de richting van het uiteindelijke doel van Universal Health Coverage.

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu