Wereld Water Week; een vloedgolf aan Afrikaanse vrouwen brengt schoon water dichterbij

23 augustus 2021

Deze week is het Wereld Water Week. Pre-coronatijd een fysiek evenement in de Zweedse hoofdstad Stockholm maar ook dit jaar voor de tweede keer op rij een virtueel evenement met maar liefst 418 sessies om de grootste watergerelateerde uitdagingen te bespreken zoals de klimaatcrisis, waterschaarste, gezondheid, en de effecten van de Covid-19-pandemie. Programmamanager WASH bij Amref Flying Doctors, José Sluijs-Doyle vertelt waarom het betrekken van meisjes en jonge vrouwen zo belangrijk is.  

Wat verwacht je van Wereld Water Week? Wanneer is het voor jou een geslaagd evenement?

“Het is voor mij geslaagd als ik met nieuwe energie, kennis, inspiratie en nieuwe en verbeterde contacten de week afsluit. Als we met partners uit de sector krachten kunnen bundelen en nieuwe partnerschappen kunnen ontwikkelen. Zaadjes worden de komende dagen geplant en groeien hopelijk uit tot mooie programma’s waarmee we samen veel impact kunnen maken. Daarnaast kunnen we geleerde lessen gebruiken om onze aanpak te verbeteren. Dat is altijd goed.” 


Hoe zorg je in al dat geweld van waterwebinars dat mensen naar jou als Afrikaanse gezondheidsorganisatie luisteren? 

Als iemand op zoek is naar voorbeelden van hoe samenwerken met de lokale bevolking bijdraagt aan gezondere gemeenschappen, dan moet je bij ons zijn. Amref laat als een Afrikaanse organisatie heel duidelijk zien dat je de lokale gemeenschap nodig hebt om watergerelateerde uitdagingen aan te pakken. We werken met lokale zorgverleners die uit de dorpen zelf komen. Zij worden door Amref getraind om gedragsverandering te stimuleren en mensen te laten inzien dat schoon water en veilige sanitatie de basis zijn van een goede gezondheid. Dat inzicht resulteert in het investeren van huishoudens in een beter toilet of schoner water. Daarnaast zorgen deze investeringen ervoor dat meisjes en vrouwen zich kunnen ontwikkelen. Ze worden hierdoor economisch onafhankelijk en dat is in alle opzichten goed. De sessie van Amref samen met Sanitation and Water for All, waarin de beschikbaarheid van schoon water, de klimaatcrisis en de belangrijke rol van Afrikaanse vrouwen met elkaar samenkomen, laat dat heel mooi zien.” 
 

Zie je die inclusiviteit van meisjes en vrouwen als een unique selling point van Amref? 

Jazeker! Maar gelukkig is Amref niet de enige organisatie die zich hier op richt, de positie van meisjes en vrouwen moet namelijk echt verbeteren. Amref maakt zich daar al jaren hard voor. Zo werken we aan het weerbaar maken van Afrikaanse tienermeisjes door ervoor zorgen dat er wc’s en verschoonruimtes komen op school. Ieder jaar missen meisjes in sub-Sahara Afrika namelijk 2 maanden onderwijs omdat er geen ruimte op school is waar ze zich kunnen verschonen.  Dit leidt tot achterstanden en uiteindelijk schooluitval. Volgens UNESCO kan ieder jaar dat een meisje op school blijft haar inkomen in de toekomst met 20-25% verhogen. We weten dat het waarschijnlijker is dat vrouwen met een opleiding gaan werken en/of hun eigen bedrijfje opzetten. Daarnaast zullen onderwijs en een goede gezondheid ertoe leiden dat vrouwen actiever worden in hun eigen gemeenschap, en ze een grotere invloed uitoefenen op beslissingen die worden genomen. Dit alles zorgt voor een sterke, veerkrachtige gelijke samenleving.”  

Wat betekent schoon water en goede sanitaire voorzieningen nog meer voor de positie van vrouwen?

"Als er een waterpunt dichter bij huis wordt aangelegd dan hoeven meisjes en vrouwen niet uren op pad te gaan om water te halen. Daarnaast zullen gezinsleden minder snel watergerelateerde ziektes oplopen als diarree, tyfus en cholera. Hierdoor zullen de vrouwen minder tijd besteden aan de zorgtaak. Toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne verbetert dus niet alleen de gezondheid maar draagt echt bij aan gendergelijkheid. Het feit dat ook het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken dit inziet, is geweldig. Dankzij hun investering in ons WASH-programma waarin we de gemeenschap stimuleren om een microkrediet af te sluiten voor een veilig wc en het programma waarmee we watervoorzieningen aanleggen in Ethiopië en Tanzania, kunnen we echt mooie stappen maken. Beide programma’s zorgen ervoor dat gendergelijkheid en inclusie van mensen die worden achtergesteld vanwege etniciteit, inkomensgroep of andere beperking worden meegenomen.” 
 

Amref werkt in haar WASH-programma’s ook veel samen met de private sector. Waarom heb je hen nodig? 

“Je kan via een lokale zorgverlener heel veel vraag creëren naar een waterpomp of een wc, maar als er geen aanbod van bouwmateriaal is, of de mogelijkheid tot een lening dan heb je geen wisselwerking en daarmee geen marktwerking. Ook is het belangrijk dat mensen die het geld niet zelf hebben om een wc of een wateraansluiting aan te schaffen toch kunnen investeren. Daarnaast kunnen ondernemers die een waterbedrijfje of bouwbedrijfje willen starten nu ook makkelijker een lening krijgen. We hebben gezien dat mensen succesvol die lening terugbetalen, en nu ook het zelfvertrouwen hebben dit nogmaals te doen voor een andere investering. Je creëert ‘ownership’, dat is belangrijk.”  


Je hebt het over het verantwoordelijk maken van de lokale bevolking om te komen tot duurzame oplossingen. Ligt eens toe?  

“Snelle tijdelijke oplossingen zijn niet goed genoeg. Ik kan voor weinig geld, heel snel veel toiletten of waterpompen bouwen. Maar wie gaat deze onderhouden? En wat als er weer onverwachts hevige regenbuien zijn, zijn ze technisch goed genoeg om dat te weerstaan? Zijn de pompen te gebruiken voor mensen in een rolstoel? En staan ze op de juiste plek? Als de pomp naast een truck stop wordt neergezet omdat er dan veel vrachtwagenchauffeurs gebruik van kunnen maken, zullen de vrouwen en meisjes er niet graag heen gaan. Waarschijnlijk is de pomp geïnstalleerd zonder inspraak van de vrouwen. Zo’n pomp is sociaal niet duurzaam; hij voldoet niet aan de vraag van (een groot deel) van de gemeenschap. Het is belangrijk om met de lokale overheid, de vrouwen en mannen in de gemeenschap, en met de waterbedrijven die de voorzieningen aanleggen en onderhouden hiernaar te kijken. Zodra iedereen een rol heeft binnen het systeem bereik je een systeem dat zonder invloed van een organisatie als Amref door zal gaan.” 


Mensen zijn zich sinds de komst van Covid-19 bewuster van de noodzaak van schoon water en een goede hygiëne. Is dit het moment om door te pakken?

“Zeker. Afrikaanse overheden zien inmiddels in dat schoon water en een goede hygiëne cruciaal zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Datzelfde geldt voor private partijen én de mensen in de dorpen. Binnen enkele van onze waterprogramma’s zien we daardoor ook een afname in watergerelateerde ziektes als diarree. Dat is erg mooi. Maar nu is het belangrijk om door te pakken en te reflecteren hoe we dit kunnen realiseren in alle programma’s. De huidige situatie biedt kansen om grote stappen te maken in Afrika op het gebied van schoon water en sanitaire voorzieningen. Voor de korte termijn maar zeker ook voor op de lange termijn.” 


Bill Gates voorspelt dat klimaatverandering tegen 2060 net zo dodelijk kan zijn als Covid-19. Hoe letten jullie als programmamanagers op dat je klimaat meeneemt in jullie WASH-plannen? 

“Amref neemt klimaatsverandering serieus. We hebben een ‘klimaatverandering en gezondheid’ strategie ontwikkeld met als doel de effecten van klimaatsverandering binnen onze programma’s aan te pakken, maar ook om bij te dragen aan nationale, regionale en internationale discussies en lobby, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat financiering. Klimaatsverandering heeft een negatieve invloed op de gezondheid van velen in Afrika; het beïnvloedt ecosystemen, de beschikbaarheid van water, de voedselzekerheid en ziekteverwekkers. Daarnaast zien we nu al dat door klimaatverandering de rechten van meisjes worden ondermijnd. Zo zie je bij de Masai in Kenia dat door droogte vee versterft. Om vervolgens inkomen te genereren worden dochters uitgehuwelijkt, zodat een huishouden met die bruidsprijs tijdelijk een oplossing vindt voor de slechtere situatie. Om de klimaatcrisis aan te pakken is het belangrijk dat verschillende sectoren gaan samenwerken om tot goede oplossingen te komen. Zo werken we binnen ons programma ‘Microfinanciering voor schoon water een goede hygiëne’ samen met onze partners aan circulaire economie; hoe kunnen we bijvoorbeeld menselijke uitwerpselen weer opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld als bemesting. Binnen diverse programma's werken we samen met partners aan de installatie van waterpompen die aangedreven worden door zonnepanelen. Bijvoorbeeld in Kenia met Waterstarters. Maar voor mijn gevoel staan we echt aan het begin van een periode waarin we sneller moeten reageren op nieuwe uitdagingen. Ik hoop deze week tijdens World Water Week daar met anderen slagen in te kunnen slaan. De COVID-pandemie heeft ons laten zien dat met politieke wil en extra financiering er veel mogelijk is.” 


Waar ben je het meest trots op qua resultaten die jullie inmiddels behaald hebben? 

“Het is natuurlijk heel mooi dat we als Amref in 2020 3,9 miljoen mensen hebben bereikt met ons werk op het gebied van schoon water, sanitatie en goede hygiëne maar om te horen wat dat dan echt betekent voor de personen erachter, daar haal ik veel energie uit. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder van drie kinderen met een fysieke handicap die nu een eigen, schoon toilet heeft en dus niet alleen een gigantische sprong qua aanzien maakt, maar zeker ook wat betreft gezondheid en kwaliteit van leven. Of een ondernemer die tot een goedkopere manier van produceren komt zodat meer gezinnen zich een duurzaam toilet kunnen veroorloven. En natuurlijk dat meisje dat nu vaker naar school kan omdat ze zich daar kan verschonen en wassen als ze ongesteld is. Als ik die verhalen lees, of nog liever, als ik die personen zie stralen terwijl ze hun verhaal vertellen ben ik trots dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen.” 

José Sluijs-Doyle werkt ruim twee jaar als Programmamanager WASH bij Amref Flying Doctors. 

Privacy statement

Amref Flying Doctors verwerkt persoonsgegevens van donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan events en acties, werknemers, leveranciers en andere relaties en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, op welke manier wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Flying Doctors. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Flying Doctors verwerkt persoonsgegevens conform het Privacy Statement en gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet en hanteert sector zelfreguleringscodes:

Wetten:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als General Data Protection Regulation (EU) 2016/679;
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG);
 • Telecommunicatiewet (TW).

De eerste twee wetten zijn per 25 mei 2018 ingegaan en vervangen per die datum de Wbp.

Sector zelfreguleringscodes:

 • Code E-mailing;
 • Code Telemarketing;
 • Code Postfilter (en Overledenenregister);
 • Code Fieldmarketing.

Voor het realiseren van onze missie zijn wij als Amref Flying Doctors afhankelijk van donaties. Hierbij kunt u denken aan een financiële donatie, maar ook aan het tekenen van een petitie of het delen van een (online) campagne. Alle donaties tezamen maken het voor ons mogelijk om de gezondheidszorg op het Afrikaanse continent te verbeteren. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en Amref Flying Doctors te scheppen, willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Amref Flying Doctors is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de  AVG. Amref Flying Doctors vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan events en acties, werknemers, leveranciers en andere relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonsgegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • Het voeren van een donateursadministratie;
 • Het voeren van onze bedrijfsvoering;
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • Het faciliteren van het delen van een webpagina via social media;
 • Het uitvoeren van onderzoek onder donateurs en andere stakeholders;
 • Het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • Het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken;
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Ten behoeve van archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Flying Doctors. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Amref Flying Doctors?

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode + woonplaats);
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Opt-in/Opt-out (e-mail, nieuwsbrief en telefoon);
 • IP-adres;
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het telefoongesprek of een e-mail opgeslagen);
 • Post- en telemarketingsvoorkeuren;
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, periodieke schenkingsovereenkomsten en nalaten.

 

Amref Flying Doctors verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u zich via een leverancier aanmeldt als donateur;
 • Wanneer u persoonsgegevens deelt via een derde partij waarmee wij samenwerken en u toestemming heeft gegeven voor delen.

 

Amref Flying Doctors kan ook informatie over u verzamelen en aanvullen:

 • Uit publieke kanalen en publieke bronnen om onze communicatie te optimaliseren;
 • Uit geaggregeerde of anonieme informatie;
 • Uit de diensten (bv. onze website, social media, etc.) die uw mogelijk gebruikt en hoe u deze gebruikt.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie. 
 

Op welke momenten ontvangt Amref Flying Doctors persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors ontvangt persoonsgegevens bij de volgende contactmomenten/acties:

 • Het doen van een donatie;
 • Het deelnemen aan een actie;
 • Het tekenen van een petitie;
 • Het aanvragen van informatie (online, via e-mail, per post, telefoon of via social media);
 • Op evenementen;
 • Bezoek aan onze website;
 • Inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief;
 • Het aangaan van een samenwerking.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

In principe verzamelt Amref Flying Doctors geen gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Leeftijdscontrole op websitebezoek is echter niet mogelijk. We adviseren daarom ouders/voogd om betrokken te zijn bij de online activiteiten van jongeren onder de 16 jaar om te voorkomen dat gegevens verzameld worden zonder toestemming van ouder of voogd. Mocht u ervan overtuigd zijn dat Amref Flying Doctors toch gegevens verzameld heeft van een jongere onder 16 jaar, neem dat contact op met donateursadministratie (contactgegevens staan verderop vermeldt).

 

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Hoe zorgt Amref Flying Doctors voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors  gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens door:

 • Vermelden voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Verzamelen van alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Het nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • Het delen van persoonsgegevens gebeurt alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
 • In opdracht van Amref Flying Doctors kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen en eisen passende technische en organisatorische maatregelen van hen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten';
 • Het respecteren van uw privacy rechten en wensen voor omgang met uw persoonsgegevens: Recht van inzage, Recht op rectificatie, Recht op gegevenswissing (‘’recht op vergetelheid”), Recht op beperking van verwerking, Recht op overdraagbaarheid en Recht van bezwaar.

 

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Flying Doctors kan uw persoonsgegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Amref Flying Doctors verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen van uw gegevens

Amref Flying Doctors bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn wordt ook bepaald door eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Wijze en locatie van opslaan van uw persoonsgegevens

De applicaties die Amref Flying Doctors gebruikt voor het verwerken en bewaren van gegevens zijn aan strenge regels gebonden om uw privacy te waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER). In geval van opslaan van gegevens buiten de EU/EER werken wij met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen. Doorgifte van gegevens aan andere landen en partijen gaat op basis van speciale contracten.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U kunt een verzoek richten aan Amref Flying Doctors. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage-, rectificatie-, gegevenswissing-, beperking- of overdraagbaarheidsverzoek op grond van de AVG. Bij een verwijderingsverzoek is dit slechts mogelijk voor zover Amref Flying Doctors nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Te alle tijden kunt u ook uw toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven of andere verwerkingen, zoals ontvangst van marketing informatie of gebruik van uw telefoonnummer.

Amref Flying Doctors plaatst uw gegevens over het niet meer willen ontvangen van marketing informatie op een afmeldlijst en zal u geen marketing informatie meer sturen. Voor administratieve doelen kan Amref Flying Doctors u nog wel benaderen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt).

Stuur uw verzoek naar:
Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische en organisatorische beveiliging van uw gegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Sollicitanten en huidige en voormalige medewerkers

Als u solliciteert, gebruikt Amref Flying Doctors alleen de informatie die door uzelf wordt verstrekt bij de beoordeling van uw sollicitatie. Gedurende de sollicitatieprocedure wordt eventueel informatie verzameld bij derden om uw geschiktheid voor de functie te kunnen beoordelen. Mochten we bijvoorbeeld informatie en/of referenties willen opvragen, of een externe partij een achtergrond check willen laten uitvoeren, dan zullen we u hier vooraf toestemming voor vragen.

Als u niet wordt aangenomen na afloop van de sollicitatieprocedure, vernietigt Amref Flying Doctors uw persoonsgegevens/cv binnen 4 weken. Als Amref Flying Doctors uw cv nog in portefeuille wil houden, vragen we hiervoor toestemming en bewaren uw gegevens nog maximaal 1 jaar.

Bij indiensttreding wordt een personeelsdossier van uw dienstverband samengesteld op basis van de wettelijke richtlijnen. De informatie in het personeelsdossier is alleen bedoelt voor intern gebruik of voor zaken die direct met uw dienstverband te maken hebben. De informatie van medewerkers wordt veilig bewaard en is alleen toegankelijk voor diegenen die direct met u als werknemer te maken hebben.

Bij uitdiensttreding bewaart Amref Flying Doctors uw personeelsdossier totdat de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Bij e-mail uitwisseling tussen medewerkers en de Ondernemingsraad (OR) van Amref Flying Doctors, bewaart de OR de e-mails in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor OR-leden. Hiervoor wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.  

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. We onderscheiden noodzakelijke cookies, voorkeuren cookies, statistische cookies en marketing cookies. Bepaal zelf welke cookies u goedkeurt. Meer over het gebruik en de soorten cookies leest u op onze cookiepagina.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Flying Doctors behorende, websites. Amref Flying Doctors kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Flying Doctors werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening en die van haar partners. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat  het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 2 december 2022

Amref Flying Doctors behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Flying Doctors raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu