Schoon water voor 1,5 miljoen Kenianen

Vandaag, op 22 maart, is het Wereldwaterdag en wordt er mondiaal aandacht besteed aan het gebrek aan schoon drinkwater. Dat dit nog steeds hard nodig is, wordt pijnlijk duidelijk uit de cijfers. Ruim 2,2 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon water. Meisjes in ontwikkelingslanden lopen gemiddeld 6 kilometer per dag voor schoon water. Tijd die ze eigenlijk moeten besteden aan het volgen van onderwijs. Volgens Romy Harkx medewerker bij Amref Flying Doctors reden genoeg om de waterproblemen effectief aan te pakken. Binnen de afdeling Ventures richt zij zich op het ontwikkelen van bedrijfsmatige programma’s die bijdragen aan een gezonder Afrika.

De uitdagingen in de watersector

Amref Flying Doctors zet zich al meer dan 60 jaar in voor een gezond en sterk Afrika. En met succes. Zo hebben vorig jaar alleen al ruim 200.000 mensen in Afrika toegang tot water gekregen. Maar ondanks de vooruitgang zijn de uitdagingen in de watersector nog steeds enorm. In Kenia hebben 1 op de 3 mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Om iedereen van schoon drinkwater te voorzien is er ieder jaar nog zo'n 400 miljoen euro extra nodig. Romy Harkx legt uit: “Wij zien het als een groot probleem dat 30 tot 40% van de watertappunten stuk gaan. Uit onderzoek blijkt dat vanaf het moment dat waterpunten kapot gaan, ze gemiddeld 27 dagen gesloten blijven. En sommige punten worden zelfs helemaal niet meer gemaakt. Organisaties bouwen de drinkwatervoorzieningen en gaan dan weer weg. Er is geen nazorg.”

Volgens Harkx ligt de oorzaak van de defecte waterpunten vaak bij gebrek aan geld, kennis om de punten te maken en onderdelen die niet leverbaar zijn. Met het programma WaterStarters wil Amref Flying Doctors hier samen met partner MegaGroup een einde aan maken. Deze sociale onderneming werkt met franchisenemers in rurale gebieden in Kenia om bestaande watervoorzieningen te renoveren en nieuwe te bouwen. WaterStarters combineert het creëren van watervoorzieningen met het opleiden van lokale zorgverleners die voorlichting geven over goede hygiëne aan de mensen en zo ziektes en pandemieën zoals corona kunnen bestrijden. Het programma start dit jaar in de regio’s Makueni en Kajiado in Kenia waar veel nomadische gemeenschappen wonen. Zij zijn afhankelijk van hun vee en dus van schoon water. Tevens is de nood voor schoon water in deze droge gebieden hoog. De ambitie is om binnen zeven jaar meer dan 1,5 miljoen Kenianen van schoon water te voorzien. “Een enorme ambitie maar niet onmogelijk,” zegt Harkx. 

Nieuwe duurzame oplossingen

Het programma is de eerste in haar soort. Harkx legt uit: “De focus ligt niet alleen op financiële duurzaamheid maar ook milieubewuste keuzes. De enorme waterpomp die we gebruiken draait op zonne-energie in plaats van diesel." De zon schijnt in Kenia altijd dus er is geen gebrek aan stroom. De pompen en punten worden bemand door lokale Afrikaanse ondernemers die getraind zijn door Amref Flying Doctors. Zij genereren zo een inkomen. Harkx vervolgt: “Daarnaast werken we samen met lokale partners zodat onderdelen altijd op voorraad zijn. Hiermee creëren we weer werkgelegenheid in de watersector. Voordat we zo'n 50 tot 100 meter diep gaan boren om water te bereiken, voeren we grondwaterscans uit zodat we niet meer water aan de ondergrond onttrekken dan door regen en irrigatie wordt toegevoegd. Ook voor toekomstige generaties belangrijk dat we het landschap en milieu niet aantasten.”

Betalen voor water

Het salaris van de ondernemers wordt betaald door de gemeenschap zelf. Mensen betalen voor het water dat ze gebruiken. Harkx legt uit: “Dit gaat via een mobiele simkaart die mensen opwaarderen via M-Pesa – een betaalsysteem wat te vergelijken is met Tikkie. Via deze betaalmanier zien wij precies wat er binnen komt en zijn de inkomsten dus transparant.” Soms zijn mensen verbaasd dat binnen het programma mensen die amper geld hebben moeten betalen voor water. “Ik snap die vraag maar dit is echt essentieel om de gebruiker de waarde van water in te laten zien,” zegt Harkx. Als ze de waarde snappen gaan ze er ook zuiniger mee om. Tevens kost het geld om de pomp te laten draaien en dat besef moet bij de mensen doordringen. De ondernemers die de pomp bedienen betalen zelf ook een deel van de eerste grote investering. Op deze manier zijn ze vanaf het begin al goed betrokken. Iedereen wil dat de pomp intact blijft en dat heel de gemeenschap gebruik kan maken van schoon water. Door financieel hun verantwoordelijkheid af te geven zetten ze zich eerder in als er iets moet gebeuren.” 

schoon water

De kracht van de lokale bevolking

De effectiviteit van het programma zit volgens Harkx in de vertrouwelijkheid tussen Amref en de lokale gemeenschap. Harkx vertelt: “De lokale zorgverleners creëren vraag door mensen het belang van schoon water en een goede hygiëne in te laten zien. Daarnaast overtuigen onze collega’s uit Kenia de mensen om te betalen voor water." Zij komen zelf uit het gebied en hebben het vertrouwen van de mensen. Een van deze collega’s is de Keniaanse Kennedy Omwaka. Hij vertelt: ”Dit programma gaat veel verder dan alleen het toegang geven tot schoon water. We verbeteren de positie van meisjes en vrouwen, zij hoeven niet te lopen voor water en kunnen hun school afmaken en krijgen een betere toekomst. De traditie van meisjes die water moeten halen zit in veel ontwikkelingslanden verankerd in de cultuur. De vrouwen hebben nu tijd over om groente te verbouwen voor een inkomen en zo pakken we ook honger aan.”  

Harkx vult aan: “Ook de Afrikaanse overheid is onmisbaar. Door corona zijn zij meer gaan inzien dat schoon water en een goede hygiëne cruciaal zijn. Het is belangrijk dat zij investeren in water want dat is één van hun verantwoordelijkheden. Wij vliegen geen Westerse mensen in voor een makkelijke oplossing. Maar werken met lokale Afrikaanse mensen die uiteindelijk veel meer voor elkaar krijgen. Hun kracht is écht indrukwekkend.”

 

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen

Schoon water, goede hygiëne dankzij Amref Flying Doctors

In Sub-Sahara Afrika heeft twee op de vijf mensen geen schoon water. Het vieze drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Om dit probleem aan te pakken, zorgen we voor schoon drinkwater, riolering én wc's. We geven voorlichting over hygiëne via lokale zorgverleners en we leiden mensen op tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf sanitaire voorzieningen kunnen bouwen voor schoon water. Die voorzieningen kunnen mensen met kleine leningen vervolgens zelf aanschaffen. Hiervoor werken we samen met lokale partners zoals de overheid en banken. 

Help mee
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu