Helden met een telefoon

De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat zorgverleners belangrijker zijn dan ooit. Afrika heeft een enorm tekort aan medisch personeel. Kenia heeft één arts per 5.000 inwoners tegenover één per 300 in Nederland. In Malawi is dit aantal nog veel zorgwekkender: slechts één arts per 50.000 inwoners. Niet voor niets richt Amref Flying Doctors zich al 63 jaar op het opleiden van deze helden. De afgelopen decennia hebben we er al duizenden opgeleid. Daarnaast zijn er het laatste half jaar 80.000 lokale zorgverleners in Afrika getraind op corona.

Aan het woord is Patricia Vermeulen, CEO van Amref Flying Doctors. Ze praat met twee Afrikaanse collega’s – Carolyn Wanyonyi en Madalitso (Mada) Tolani - over de innovatieve oplossingen die Amref Flying Doctors gebruikt om de lokale zorgverleners op grote schaal op te leiden in het uitgestrekte continent. “77% Van de mensen in sub-Sahara Afrika heeft een mobiele telefoon”, aldus Patricia. “Het potentieel om op te leiden via de mobiele weg is dan ook enorm.”

Helden met een telefoon

Afrika kent een enorm tekort aan artsen en verpleeg- en verloskundigen. Wie levert dan de basiszorg? Dat zijn de lokale zorgverleners. In Kenia worden ze erkend door de overheid en krijgen ze formele trainingen en diploma’s. Ze wonen en werken in hun eigen dorp en zorgen ervoor dat mensen gezond bijven. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de mensen in de dorpen en de gezondheidszorg. Lokale zorgverleners zijn zeer waardevol, mits ze goed zijn opgeleid. En dat opleiden doet Amref via de mobiele telefoon. We noemen de lokale zorgverleners dan ook: de helden met een telefoon.

Afstanden overbruggen

Normaal gesproken moeten de lokale zorgverleners voor goede training naar de stad. Dat betekent dat de mensen in het dorp in hun afwezigheid geen medische zorg kunnen krijgen. Door de grote afstanden op het continent hebben de lokale zorgverleners onderling bovendien nauwelijks contact met elkaar, ze voelen zich alleen staan in hun werk. Daarnaast raken ze gedemotiveerd doordat de training díe ze krijgen, vaak verouderde informatie bevat. Amref heeft samen met partners een innovatieve oplossing ontwikkeld om de afstanden te overbruggen en leerstof up-to-date te houden: LEAP.

Leren waar en wanneer je wilt

“LEAP is een mobiel leerplatform”, legt Carolyn Wanyonyi uit. De Keniaanse is werkzaam bij Amref Enterprises in Nairobi. Daar ontwikkelen ze vernieuwende manieren om zoveel mogelijk mensen te voorzien van goede én betaalbare zorg. Dat doen ze door gebruik te maken van technologieën. “LEAP heeft een trainingsfunctie, waarbij er gebeld kan worden naar een gratis nummer om gesproken lessen te volgen. Verder heeft de applicatie een chatfunctie zodat de lokale zorgverleners onderling informatie kunnen delen en elkaar kunnen helpen. En er is een berichtfunctie om belangrijke informatie met één druk op de knop te delen met tienduizenden zorgverleners. De applicatie is te gebruiken op de eigen mobiele telefoon. Er is geen WIFI of een 4G-netwerk voor nodig, alles gaat via de satelliet. Lokale zorgverleners kunnen dus leren waar en wanneer ze willen.” Via LEAP bereiken we duizenden lokale zorgverleners! Dat de succesvolle mobiele applicatie ook waardevol is in de strijd tegen een virusuitbraak is al bewezen: in 2016 kregen we de cholera-uitbraak dankzij LEAP onder controle.

zorgverlener opleiden telefoon

Keniaanse zorgverlener leert over handen wassen en social distancing

Schaalbare oplossing

Op dit moment maken ruim 70.000 lokale zorgverleners in Kenia gebruik van LEAP. Elke lokale zorgverlener heeft zo’n 100 huishoudens onder zijn hoede die hij elke maand bezoekt en van goede zorg voorziet. Door te leren van de ervaringen in Kenia, is LEAP inmiddels opgeschaald naar verschillende andere Afrikaanse landen, waaronder Malawi. “De keuze voor Malawi is uiteraard niet toevallig”, legt Patricia uit. “De nood is er hoog en tegelijkertijd zijn er veel kansen. Eén lokale zorgverlener kan in Malawi drie dorpen met meer dan 50 huishoudens onder zijn hoede nemen. Ze zijn dus enorm belangrijk om het grote tekort aan medisch personeel te dichten. Alleen zijn ze niet getraind en worden ze nog niet betaald door de overheid.”

Malawi, een andere context

Madalitso (Mada) Tolani is hoofd Programma's van het Amref-kantoor in Malawi en kent de context waarin Amref werkt als geen ander. Hij vertelt over de vele uitdagingen bij de uitrol van Leap in Malawi. “Om netwerkproblemen te tackelen moesten we samenwerken met netwerkproviders. Ook was de overheid kritisch op ons verzoek de lokale zorgverleners te betalen, omdat de overheid niet in staat is hen op grote schaal op te leiden. We hebben hen meegenomen naar Nairobi om te laten zien dat het kan, met behulp van mobiele technologie. Toen de overheid de successen in Kenia zag, waren zij overtuigd en wilde ze meewerken aan de uitrol van LEAP in Malawi. Maar er waren meer uitdagingen. “In Malawi heeft slechts 41% van de mensen een mobiele telefoon. We moesten meerdere lokale zorgverleners eerst uitleggen hoe een mobiele telefoon werkt. Ook de inhoud van de training is simpeler gemaakt, omdat velen geen opleiding hebben genoten. En alles moest vertaald worden naar het Chichewa, de lokale taal. Maar het is gelukt! In nog geen jaar tijd zijn er 1.000 lokale zorgverleners aangesloten op LEAP”, vertelt Mada enthousiast.

COVID-19, een ramp en een zege

“Het coronavirus zorgt voor nieuwe uitdagen”, vertelt Mada. “Het is lastiger om grote groepen lokale zorgverleners te trainen over LEAP; de training over LEAP wordt face to face gedaan. Daarbij volgen we de richtlijnen van de overheid: met maximaal 10 mensen tegelijk. De opleidingsperiode duurt daardoor langer.” Daarnaast is er een groot tekort aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Amref doet er alles aan om deze op korte termijn te leveren, zodat de lokale zorgverleners beschermd hun werk kunnen blijven doen. Maar het coronavirus heeft ook een positieve uitwerking gehad. De overheid wilde het mobiele platform gebruiken om informatie over het coronavirus te verspreiden. “De samenwerking met de overheid kwam daardoor in een stroomversnelling terecht. Nu is LEAP zelfs uitgerold in 6 districten in plaats van 2!”, zegt Mada trots.

Ambities

Carolyn benadrukt dat Malawi op de goede weg is. En dat er door samen te werken met de overheid en andere partners hetzelfde bereikt kan worden als in Kenia. “Ik hoop dat de overheid LEAP wil uitrollen in alle districten in Malawi”, zegt Mada. Carolyn blijkt nog grotere ambities te hebben: “Wij streven ernaar om 100.000 lokale zorgverleners in Kenia via LEAP op te leiden voor het einde van 2021 en 1 miljoen over heel Afrika in 2030!

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu